The Resonating Sound of a Fist Punching a Wall

  • sound installation
  • The Central Slovakian Gallery
  • Banská Bystrica
  • Slovakia

Curatorial texts about visual artists traditionally open with the specification of the medium they use. In their early collaborations, Julia Gryboš and Barbora Zentková mostly explored painting and photography, but recently this description of their work became redundant and less relevant.
The artworks of the two authors revolve around the topics of lingering tension, ambiguity and of doubting the relationship between contradictions that allow us to navigate through the world. Form vs. content, abstract vs. concrete, surface vs. depth, reality vs. representation, text vs. context, foreground vs. background, tangible vs. immaterial. In the practice of Barbora and Julia, these opposites fail to have a strict definition. Instead, they begin to shimmer and oscillate; they overlap.
It is only logical that the artists consider the exhibition itself to be their medium of choice. They create entire environments where image, sound, light and space merge into one unit that "swallows up" their audience. The audience loses control over their perception for there is no distance left, no possibility to choose their own point of view. They find themselves right in the middle of an art piece that continues to evoke the external reality around them with a certain insistence.
They remind us of the fate of weaving looms, outdated technology, historic buildings and towns -this is also the case of the latest project called A Punch Against the Wall that Rings the Whole Day, presented in this exhibition; an echo of the recently demolished textile mill Vlnéna in Brno. The room is filled with the synthetic sounds combined with a dull baseline and a recording of the artists ripping woven textiles, mixed in a six channel audio system.
The installation is unnerving and highly suggestive: it vibrates through the room, its intensity changing according to the movements of the visitors, leaving them no other choice but to feel it with
their whole bodies. Another element is the abstract composition made of multi-colored old linoleums that are laid out on the floor. In the context of the artists' work, this represents their refusal to look upon the medium of painting as only a cropping of (virtual) reality. They reflect on the possibilities of painting as just one element of a specific environment with which the audience comes into close physical contact.
It is clear at first glance that the linoleum transported from the former textile mill had gone through a lot. The entirely prosaic basis of this spatial installation by Julia Gryboš and Barbora Zentková is the issue of abandoned industrial buildings and megalomaniacal developer projects that are shaping our cities today. The artists express their criticism using authentic material imbued with the memory of place and events: this project is not a simple commentary but an original situation in which the borders between form and content dissolve, perceived by the audience through rational mind as well as an intense sensory experience.

Text: Klára Peloušková
...
Photo: Tatiana Takáčová

CZ/
Texty o tvorbě výtvarných umělců tradičně začínají specifikací média, v němž daný autor pracuje. Ačkoli v počátcích vzájemné spolupráce zkoumaly Julia Gryboś a Barbora Zentková především vlastnosti média malby a fotografie, poslední dobou je v jejich případě taková charakteristika čím dál méně relevantní. V práci této dvojice hraje roli spíše přetrvávající napětí, nejednoznačnost a pochyby ve vztahu k protikladům, jež nám umožňují základní orientaci ve světě. Forma – obsah, abstraktní – konkrétní, plocha – hloubka, skutečnost – reprezentace, text – kontext, pozadí – popředí, hmotné – nehmotné. V tvorbě Barbory a Julie přestávají být tyto opozice pevně vymezené. Začínají se chvět, oscilovat a překrývat se.
Je tedy logické, že autorky nyní za médium své tvorby považují především výstavu jako takovou. Vytváří celistvá prostředí, v nichž se obraz, zvuk, světlo a prostor slívají do jednoho celku, připraveného pohltit diváka. Ten ztrácí kontrolu nad vlastním vnímáním, neboť je mu odepřen odstup, stejně jako možnost vybrat si úhel pohledu. Nachází se uvnitř uměleckého díla, které ho však s určitou naléhavostí neustále upomíná na okolní, vnější realitu. Například na osud tkalcovských strojů, zastaralých technologií, budov i měst, tak jako je tomu v díle prezentovaném na této výstavě, v němž rezonuje ozvěna nedávno zničené brněnské textilky Vlněny.
Šestikanálové audio kombinující syntetický zvuk s tlumenou basovou linkou a nahrávkou trhání tkaných látek zcela naplňuje prostor. Je zneklidňující a velmi sugestivní: vibruje místností a jeho intenzita se mění v závislosti na pohybu diváka, kterému nedává jinou možnost než vnímat instalaci celým tělem. Do hry navíc vstupuje abstraktní kompozice z částí starého linolea různých barev na podlaze, která v rámci tvorby autorek představuje vyústění jejich odmítnutí malby jako pouhého výřezu (virtuální) reality. Uvažují zde nad možnostmi obrazu jako elementu specifického prostředí, s nímž divák vstupuje do velmi těsného fyzického kontaktu.
Na první pohled je však zřejmé, že linoleum, přivezené právě z bývalé textilní fabriky, hodně zažilo. Prostorová instalace Julie Gryboś a Barbory Zentkové má zcela prozaický základ v problematice opuštěných industriálních budov a megalomanských developerských projektů, jež určují podobu našich měst. Autorky vyjadřují svůj kritický postoj prostřednictvím materiálu prodchnutým pamětí místa a událostí: jejich práce není jasně čitelným komentářem, ale svébytnou situací, v níž se hranice mezi formou a obsahem rozpouští a kterou divák vnímá nikoli pouze racionálně, ale skrze intenzivní senzorický zážitek.

Text: Klára Peloušková
...
Foto: Tatiana Takáčová