Temporary Structures I., Dynasty

  • Temporary Structures 1
  • Dynasty
  • PLATO Ostrava
  • (with Johana Pošová and Milan Houser)
  • Curated by Daniela and Linda Dostálkovy

A shop with a rare range of books on art as a shared work by the four artists, each with a different artistic approach. They together created a space with mutually interconnected elements which become separated in time and return again.
The shop offers a special set of publications on art by Czech and foreign publishers hand picked by the curators themselves. Dynasty as a space open to imagination and kindred spirits, where you can browse books mostly available only through e-shops before buying.
“The individual components of the shop created by the artists generate tension between a work of art and its display, and tear down the barriers between author and reader, artist and viewer. An approach that is shared by all of those invited is intentional work with the torso of their oeuvre, opening up the possibilities of merging them all together. Their original attitude resembles a dynasty — a blood relationship of mutually related actors which automatically entails membership.
Dynasties enable us to classify, or even identify, what is ‘other’ (as well as ourselves) and concurrently pass on knowledge, practices, customs, relationships and things. Dynasty is a mantra that keeps us aware of the fact that something will always continue and improve. We believe that in a present time which is tolerant of the percolation of related disciplines inherent in artistic practice, books no longer serve as merely a source of masterful reading. Today books tend to open the door to a set of infinite variations arousing our fantasy.
The exhibition will present several series created by artists themselves and by publishers with an ambition to adapt their activities and the subsequent distribution to the authors, exhibitions and related formats. They provide an opportunity to reflect on the specific situation of the origin of an institution and a work of art.”
~
~
~
text and curated by: Daniela & Linda Dostálkovy
~
photo: Matěj Doležel, Magda Wunsche & Aga Samsel, Karolína Matušková
~

CZ/

Prodejna s ojedinělou nabídkou knih o umění jako společné dílo čtveřice umělců s odlišným tvůrčím přístupem. Společně vytvořili prostor se vzájemně propojenými prvky, které se v čase oddělují a znovu k sobě navracejí.
Prodejna nabízí specifický soubor uměleckých publikací z českých i zahraničních nakladatelství, které vybraly samy kurátorky. Dynastie jako prostor otevřený představivosti a spřízněnosti, kde si knihy většinou dostupné jen v e-shopech můžete před zakoupením prolistovat.
„Jednotlivé komponenty prodejny vytvořené umělci vyvolávají napětí mezi uměleckým dílem a jeho displejem, odbourávají hranice mezi autorem a čtenářem, umělcem a divákem. Společným přístupem všech vyzvaných je záměrná práce s torzem jejich díla, které tímto otevírá možnosti k vzájemnému sloučení. Jejich autorské pojetí tak připomíná dynastii — rodovou příslušnost vzájemně spřízněných aktérů, která automaticky generuje členství.
Dynastie nám umožňují klasifikovat, lépe řečeno identifikovat ‚jiné‘ (stejně tak i nás samotné) a paralelně šíří oblasti vědění, praktik, zvyků, vztahů a věcí. Dynastie je mantrou, kterou udržujeme s vědomím toho, že ‚něco‘ bude vždy pokračovat a zlepšovat se. Věříme, že v dnešní době, která je vstřícná prosakování příbuzných disciplín vlastních umělecké praxi, nám již knihy neslouží pouze jako zdroj mistrného čtení. Knihy nám nyní spíše otevírají soubor nekonečných variací podněcující naši fantazii.
Výstava představí několik sérií vytvořených jak samotnými umělci, tak nakladatelstvími, která mají ambice přizpůsobovat svou činnost a následnou distribuci tvůrcům, výstavám či příbuzným formátům. Dávají tím možnost reflektovat specifickou situaci vzniku instituce a uměleckého díla.“